Skip navigation

Antrag der Fraktionsgemeinschaft UWG/ödp "Straßenn

Antrag der Fraktionsgemeinschaft UWG/ödp an den Rat Nr. A-R/0006/2007
"Straßennamen in Münster - Städtepartnerschaft auch belegen"

Dezernat III

V/0182/2007

Files

Consultations

March 21, 2007
Hauptausschuss
Ö 2.3. Antrag der Fraktionsgemeinschaft UWG/ödp an den Rat Nr. A-R/0006/2007"Straßennamen in Münster - Städtepartnerschaft auch belegen¿
einstimmig geändert beschlossen
public agenda item