Skip navigation

Befristete Einsetzung einer Kunstkommission

Dezernat IV

V/0761/2005

Files

Consultations

Oct. 18, 2005
Kulturausschuss
Ö 6. Befristete Einsetzung einer Kunstkommission
public agenda item
Nov. 9, 2005
Hauptausschuss
Ö 11. Befristete Einsetzung einer Kunstkommission
einstimmig beschlossen
public agenda item
Nov. 9, 2005
Rat
Ö 15. Befristete Einsetzung einer Kunstkommission
einstimmig beschlossen
public agenda item